Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Świerzno, dn. 29.08.2023 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie

I. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowna opinia,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 901) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub

ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

4. Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejetność pracy zespołowej i organizowanie pracy własnej,

 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy

 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1 . praca socjalna;

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4. opracowywanie projektów socjalnych;

5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10. obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11.praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  1. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

  2. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

  3. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 29 września 2023 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak


 

                                                                                                                                             Świerzno, dn. 01.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie

I. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub

ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

4. Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy zespołowej i organizowanie pracy własnej,
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy
 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1 . praca socjalna;

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4. opracowywanie projektów socjalnych;

5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10. obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11.praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 1. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;
 2. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;
 3. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 30 czerwca 2023 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

– nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

 

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak

 

 


 

                                                                                                                                      Świerzno, dn. 03.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie

I. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub

ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

4. Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy zespołowej i organizowanie pracy własnej,
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy
 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1 . praca socjalna;

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4. opracowywanie projektów socjalnych;

5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10. obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11.praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 1. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;
 2. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;
 3. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 28 kwietnia 2023 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

– nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

 

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak

 

 


 

                                                                                                                                                             Świerzno, dn. 01.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie

I. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowna opinia,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub

ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

4. Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejetność pracy zespołowej i organizowanie pracy własnej,

 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy

 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1 . praca socjalna;

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4. opracowywanie projektów socjalnych;

5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10. obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11.praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  1. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

  2. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

  3. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 28 lutego 2023 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

 

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak


 

  

                                                                                                                                                                Świerzno, dn. 09.12.2022 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie

I. Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowna opinia,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

lub

ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

lub

ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

4. Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejetność pracy zespołowej i organizowanie pracy własnej,

 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy

 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1 . praca socjalna;

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

4. opracowywanie projektów socjalnych;

5. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych:

6. pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej;

9. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, z zakresu stwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art.54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10. obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej;

11.praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  1. przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych;

  2. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań;

  3. archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 30 grudnia 2022 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

 

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak

 

 


Świerzno, dn. 08.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie


 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowna opinia,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

5) ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie;

6) ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika,

psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

7) rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie

na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu

 dyplomu ukończenia tych studiów;

8)  osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspirant

pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą

studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

i uzyskają tytuł licencjata, moga wykonywać zawód pracownika socjalnego;

9) osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspirant pracy

socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe

magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą

wykonywać zawód pracownika socjalnego,

3. wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej,

ustalanie uprawnień do świadczeń, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie

z rozporzadzeniem MRPIPS w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach

i formach pomocy.

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzglednieniem rozwijania

metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy

socjalnej z różnymi grupami odbiorców.

4. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego

przypadku oraz pracę z grupą.

5. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.

6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami

oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijania w osobach i rodzinach

zdolności do samodzienego rozwiązywania własnych problemów.

7. Obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania

wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się

o świadczenia z pomocy społecznej

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

– nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak

 

Świerzno, dn. 05.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie


 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowna opinia,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

5) ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie;

6) ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika,

psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

7) rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie

na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu

 dyplomu ukończenia tych studiów;

8)  osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspirant

pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą

studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

i uzyskają tytuł licencjata, moga wykonywać zawód pracownika socjalnego;

9) osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspirant pracy

socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe

magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą

wykonywać zawód pracownika socjalnego,

3. wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej,

ustalanie uprawnień do świadczeń, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie

z rozporzadzeniem MRPIPS w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach

i formach pomocy.

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzglednieniem rozwijania

metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy

socjalnej z różnymi grupami odbiorców.

4. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego

przypadku oraz pracę z grupą.

5. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.

6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami

oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijania w osobach i rodzinach

zdolności do samodzienego rozwiązywania własnych problemów.

7. Obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania

wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się

o świadczenia z pomocy społecznej

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 31 maja 2022 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak


 

Świerzno, dn. 04.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie


 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowna opinia,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

2. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończone studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

4) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

5) ukończone studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej

w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika,

pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie;

6) ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika,

psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

7) rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie

na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu

 dyplomu ukończenia tych studiów;

8)  osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspirant

pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą

studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

i uzyskają tytuł licencjata, moga wykonywać zawód pracownika socjalnego;

9) osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspirant pracy

socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe

magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą

wykonywać zawód pracownika socjalnego,

3. wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe,

 • dobra organizacja czasu pracy,

 • znajomość pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w terenie oraz w pomieszczeniu przy komputerze, na podstawie przepisów m. in. kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, praca na systemach dziedzinowych – ZETO KOSZALIN,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej,

ustalanie uprawnień do świadczeń, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie

z rozporzadzeniem MRPIPS w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach

i formach pomocy.

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną ze szczególnym uwzglednieniem rozwijania

metody kontraktu socjalnego oraz w oparciu o założenia metodologiczne standardu pracy

socjalnej z różnymi grupami odbiorców.

4. Dobór form pomocy i metod pracy socjalnej w oparciu o m.in. diagnozę indywidualnego

przypadku oraz pracę z grupą.

5. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych.

6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami

oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijania w osobach i rodzinach

zdolności do samodzienego rozwiązywania własnych problemów.

7. Obsługa systemu informatycznego OPIEKA w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania

wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się

o świadczenia z pomocy społecznej

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji

niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest

niższy niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kwestionariusz osobowy kandydata,

4. dokumenty poświadczające wykształcenie,

5. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone

kursy czy szkolenia,

6. podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że

nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku.

9. oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych.


 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko pracownika socjalnego nie jest stanowiskiem urzędniczym i nie wymaga trybu konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu i na czas niezbędny do procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego”.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie za pośrednictwem poczty kompletu

dokumentów (w zamkniętej kopercie) do dnia 29 kwietnia 2022 r. na adres: Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Długa 14c, 72-405 Świerzno

Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją “ Nabór – pracownik socjalny

nie otwierać”. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą

rozpatrywane.

3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej.

4. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie.


 


 

 


 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Świerznie

/-/ Monika Sienkiewicz - Wdowiak

 

Informacja dla osoby uczestniczącej w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Oświadczenia.pdf


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
1 do 10 z 37